IMATGE-PROCES_PARTICIPA

PROCÉS I ETAPES

Fases

El següent esquema sintetitza les diferents etapes per a l’elaboració d’un POUM i com es relacionen amb les diferents accions de participació

grafica_ok

Es diferencien cinc fases durant el procés d’elaboració d’un POUM:

Fase 0: Fase prèvia
Acord d’inici de revisió de planejament i Programa de Participació Ciutadana
El Ple Municipal aprova la tramitació de formulació o revisió del planejament urbanístic municipal. S’aprova també el Programa de Participació Ciutadana que recull els canals i mitjans pels quals es garanteix els drets d’informació i participació de la ciutadania.

Fase 1: Avanç de planejament
El Ple Municipal aprova i sotmet a informació pública un primer document amb els avanços dels instruments de planejament urbanístic. El document d’Avanç de POUM ha de contenir: els objectius generals del pla; una síntesi de les alternatives considerades; una síntesi dels criteris urbanístics, ambientals i socials; la descripció de les característiques bàsiques de la proposta; i un informe ambiental previ.

Fase 2: Aprovació inicial
El Ple Municipal aprova una proposta inicial de POUM i l’exposa a informació pública durant un mínim de 45 dies en que es poden fer arribar les possibles al·legacions. En aquest moment, se sol·licita un informe als organismes amb competències sectorials, que l’han d’emetre dins aquest termini.

Fase 3. Aprovació provisional
El Ple Municipal aprova de nou la proposta un cop resoltes les al·legacions. Després, el document s’envia a la Comissió territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament.

Fase 4: Aprovació definitiva
La Comissió territorial d’Urbanisme sol acordar l’aprovació definitiva del document amb prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d’informació pública però que requereixen la redacció d’un document refós.

Fase 5: Text refós de l’aprovació definitiva
Un cop l’Ajuntament ha verificat el text refós, aquest es tramet de nou a la Comissió territorial d’Urbanisme per tal que procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment en el qual el nou planejament serà executiu.

PARTICIPACIÓ

Parlar de l’ordenació urbanística de Sant Esteve vol dir pensar en com t’imagines el teu municipi en les properes dècades i per tant, pensar en quines zones creus que és important fer actuacions de creixement, millora o, protecció. Plantejar com es pot millorar la mobilitat, quins espais naturals s’han de preservar, quins elements patrimonials s’han de protegir o què cal tenir en compte a l’hora de preveure nous equipaments (centres educatius, culturals, esportius, sociosanitaris…), espais lliures (places, parcs…) o necessitats d’habitatge i activitats econòmiques.

Si vols estar informat i participar en el Pla d’Ordenació Urbanística de Sant Esteve de Palautordera aquests són les formes previstes:

Durant tot el procés

Al web www.poumsantesteve.info es publicarà tota la informació sobre els treballs de redacció del POUM, noticies sobre cada etapa del procés administratiu i els resultats del procés de participació, així com les dates programades de les diferents cites i activitats.

Les diferents convocatòries d’informació i participació també seran difoses a les xarxes socials de l’Ajuntament (facebook i twitter), als plafons d’informació municipal i als començos del poble.

Pots fer arribar les teves idees a través de la butlleta d’aportacions on line disponible en aquest web mitjançant el correu electrònic poum@santestevedepalautordera.cat o, si ho prefereixes, te’l pots descarregar, omplir a casa i lliurar-lo a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

Butlleta d’aportacions

També pots demanar una reunió a l’Oficina tècnica del POUM per resoldre dubtes a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC): Carrer Major 14,  08461, Sant Esteve de Palautordera
Horari d’atenció al públic:  Matins de dilluns a divendres de 9h a 14h. I els dimecres tarda de 16h a 19h.
Telèfon: 938 480 082
Pots demanar cita amb el tècnic municipal, a través de la seu electrònica: Tramitació electrònica

 

A on puc trobar més informació?
Com puc opinar i fer arribar les meves aportacions i propostes?

 

Abans de l’aprovació de l’Avanç de Planejament

Presentació pública oberta a tota la ciutadania (21 de juny de 2016).
Informació sobre l’inici dels treballs de redacció del POUM, el procés de participació ciutadana que l’acompanya i els diferents canals i mecanismes previstos per recollir aportacions i suggeriments.

Presentació pública del document de l’Avanç i debat ciutadà (28 de juny de 2016).
Reunió informativa oberta a tota la ciutadania per explicar la proposta de l’Avanç de Pla (línies generals del POUM) de manera comprensible.
El debat es centrarà en contrastar la proposta de criteris generals, objectius i alternatives de desenvolupament.

 

Un cop aprovat l’Avanç de Planejament

Exposició informativa de l’Avanç.
Oberta al públic des de l’Aprovació de l’Avanç i fins a la finalització del període d’exposició pública, consistirà en una sèrie de plafons informatius amb tot el que sigui rellevant de l’anàlisi i les conclusions de l’Avanç de Pla. S’anunciarà pels canals habituals de la seva ubicació i del seu horari de visites.

Oficina Tècnica del POUM.
Hi podreu consultar tota la documentació generada en paper, així com els plafons informatius; i s’atendran les vostres consultes i suggeriments, tant sobre el planejament, com sobre el procés de participació ciutadana que acompanya la redacció del POUM.

Lloc: carrer Major, 14
Horari de consulta de documentació: dimecres de 9 a 14h i de 16 a 19h
Horari de consulta amb els tècnics: dimecres de 16 a 19h

Presentació pública del document d’Avanç de Planejament aprovat
Reunió informativa oberta a tota la ciutadania per explicar l’Avanç de Pla aprovat amb les modificacions proposades per altres administracions i organismes responsables.

Debats temàtics entorn a les propostes de l’Avanç de Planejament
El debat es centrarà en el contrast de les propostes del planejament i l’elaboració d’aportacions entorn aquells aspectes pendents de definir en el nou pla. S’organitzaran debats pels diferents àmbits d’actuació (per exemple: Habitatge i equipaments; Mobilitat i zones verdes; Sòl no urbanitzable i activitat econòmica).

 

Abans de l’Aprovació Inicial de Planejament

Memòria del procés
El resultat dels debats i la resta d’aportacions que s’hagin rebut via web del POUM, OAC, etc. conformaran la Memòria de participació que s‘incorporarà als treballs de redacció del POUM.

Presentació pública de resultats i resposta
Oberta a tota la ciutadania, permetrà conèixer el Pla que es portarà al Ple municipal per a la seva Aprovació inicial.

 

I què passarà fins a l’Aprovació definitiva del POUM?

 • El Ple municipal acordarà l’Aprovació inicial del POUM
  que es sotmetrà a informació pública durant el termini de com a mínim de 45 dies. El període d’informació pública és el previst per a la  recepció d’al·legacions.
  Una exposició mitjançant plafons informatius donarà a conèixer els principals elements de l’Aprovació Inicial
 • L’informe d’al·legacions i la resolució municipal,
  així com els informes sectorials d’organismes institucionals i les modificacions derivades d’aquests s’incorporaran al Pla, conformant  el Document per a l’Aprovació provisional.
 • La tramitació finalitza amb l’Aprovació definitiva del POUM.
  L’ajuntament informarà i publicarà la documentació i material per difondre els continguts generals i de desenvolupament del nou planejament general a través de tots els mitjans al seu abast.