IMATGE-HOME-CAPCALERA

Què és el POUM?

L’Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera va iniciar a principis de 2016 els treballs per a dotar-se d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) reprenent i actualitzant els treballs iniciats l’any 2009.

El POUM serà la nova normativa urbanística que substituirà les actuals Normes Subsidiàries de Planejament –vigents des de 1982-, convertint-se durant els propers anys en el principal instrument d’ordenació integral del territori per planificar i fer realitat el desenvolupament municipal, amb horitzó 2050. El nou pla, d’acord amb les directrius de la legislació urbanística, haurà de procurar un desenvolupament urbanístic sostenible que fomenti la qualitat de vida de les generacions presents i futures.

El POUM també haurà de permetre la generació i diversificació de les activitats econòmiques, garantir un paisatge urbà de qualitat, millorar l’espai públic i afavorir la cohesió a través de les eines que li són pròpies: situar les infraestructures, preveure les reserves per equipaments, definir les àrees d’activitat econòmica, les necessitats i la localització dels nous habitatges, o els espais naturals que cal protegir.

Per tal d’afrontar aquest nou marc d’ordenació urbana i conscient dels canvis i les implicacions que se’n deriven, l’Ajuntament manifesta la seva voluntat de fer partícip del procés la pròpia ciutadania, per a encarar aquesta construcció de futur amb el major consens possible.

És per això que aquesta pàgina web específica, vol ser un dels elements clau de la participació ciutadana, que contempla amb els següents objectius:

  • Fomentar i garantir els drets d’informació, iniciativa i participació ciutadana.
  • Facilitar la divulgació i la comprensió dels continguts dels treballs.
  • Establir un marc de participació on es pugui donar veu als ciutadans de Sant Esteve.
IMATGE-PEU-HOME